Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

500 + w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) od dnia 1 kwietnia 2016 r., na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, przysługuje tzw. „dodatek wychowawczy” w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie.
Dodatek ten przysługiwać będzie na wniosek rodziny zastępczej, bez względu na kryterium dochodowe.

Przyznanie lub odmowa przyznania dodatku nastąpi w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim złożeniu wniosku w siedzibie tut. Centrum.

Więcej informacji na stronie:

http://www.500plusopolskie.pl/piecza-zastepcza

lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wersja XML