Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program wyrównywania różnic między regionami III edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2022 r. kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Namysłowski planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszarów B, C, D, F oraz G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku.

 

Z kolei według zapisów Uchwały Zarządu PFRON z dnia 29 listopada 2021 r. ustalono, iż wnioski:

- samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu oraz

- zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu

przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON, właściwym dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 92/2021 z dnia 29.11.2021 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2022 roku realizowane będą następujące obszary programu:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Aktualnie dla „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązują: zmieniony Program zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PFRON oraz aktualne Procedury realizacji programu zatwierdzone uchwałą Zarządu PFRON.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 30.11.2021 r. (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Panią Sylwią Strzelecką pod nr tel. 77 4105193 wew. 168.

 

 

 

Wersja XML